تماس با ما

|

نشریه گوهر معرفت

|

کتابخانه

|

گزارش تصویری

|

مقالات

|

خبرها

|

صفحه اصلی

 

 
 
 
 
 
 
 
 

آشنايى با اديان بزرگ

نويسنده : حسين توفيقى

1- كليات
1- تعريف دين ، مذهب ، ملت و شريعت
2- دين از نظر جامعه شناسان
3- مراحل دين
4- فايده تاريخ اديان
5- دسته بندى اديان
كتابنامه
2- اديان ابتدايى
1- دين نزد انسان ابتدايى
2- عناصر مشترك اديان ابتدايى
3-2- جادو
4-2- قربانى
3- توتم
4- تابو
5- مانا
6- آنيميسم
7- فتيشيسم
8- اساطير
كتابنامه
3- اديان ملل گذشته
1- مصر
1-1- پيدايش دين و گوناگونى آن در مصر قديم
2-1- اسطوره خدايان سه گانه اوزيريس ، ايزيس و هوروس
3-1- پرستش آفتاب
4-1- پرستش فرعون
2- بابل
1-2- تحول و دگرگونى ديانت ابتدايى دربابل
2-2- خداى سه گانه
3-2- خداى آشور
3- يونان
1-3- آيين يونانيان باستان
2-3- اساطير
3-3- پيدايش فلسفه
4-3- عقايد عامه
4- روم
1-4- آيين روميان قديم
2-4- نوما
3-4- خدايان رومى
4-4- ژوپيتر
5-4- مراسم دينى
كتابنامه
4- هندوستان
مقدمه
1- هندوئيسم
1-1- مردم هند پيش از هجوم آرياييها
2-1- اصول دين هندو
3-1- خدايان ودايى
4-1- كتابهاى مقدس
5-1- فرهنگ و تربيت ودايى
6-1- فلسفه اوپانيشادها
7-1- خدايان سه گانه
8-1- نظريه تناسخ و تصور كارما
9-1- فلسفه وحدت وجود
10-1- فلسفه يوگى يا روش جوكيان
2- آيين جين
1-2- سرگذشت مهاويرا
2-2- فلسفه و اخلاقيات
3-2- اهميسا
4-2- كتب مذهبى
5-2- پيروان
3- بوديسم
1-3- سرگذشت بودا
2-3- تاءسيس نظام
3-3- فلسفه بودا
4-3- اخلاقيات
5-3- فرقه هاى بودايى
6-3- كتب بودايى
1-4- سرگذشت نانك
2-4- تعاليم
3-4- آثار مذهبى
4-4- تاريخچه سياسى سيكها
5- چين و ژاپن
1- كنفوسيانيسم
1-1- سرگذشت كنفوسيوس
2-1- آثار
3-1 تعاليم
4-1- اصول اخلاقى
5-1- مناسك
6-1- پيروان و رقيبان
7-1- دين رسمى
2- تائوئيسم
1-2- لائوتسه و فلسفه تائوته چينگ
2-2- چگونه تسه و مقالات او
3-2- دين رسمى
3- شينتو
1-3- سابقه اجتماعى
2-3- كتابهاى شينتو
3-3- ريوبو
4-3- دين رسمى
كتابنامه
6- ايران باستان
1- آيين مغان
2- مهرپرستى
1-2- مبادى ، رسوم و عبادات
3- دين زردشت
1-3- سرگذشت زردشت
2-3- تعاليم زردشت
3-3- اوستا
4-3- داستان خلقت و دو گانه پرستى
5-3- خدايان
6-3- آخر الزمان
7-3- بقاى روح
8-3- وضع كنونى
4- مانويت
1-4- سرگذشت مانى
2-4- منابع مانوى
3-4- تعاليم و مبانى
5- مزدك
1-5- سرگذشت مزدك
2-5- قيام مزدك
كتابنامه
7- يهوديت
1- عبرانيان
2- حضرت ابراهيم (ع )
3-اسماعيل (ع ) و اسحاق (ع )
4- اسرائيل
5- دين مردم صحرانشين
6- تحول افكار در اقوام بنى اسرائيل
7- حضرت موسى (ع )
8- الواح و ده فرمان
9- گوساله پرستى
10- تورات با تاريخ يهود
11- عهد عتيق
1-11- بخش تاريخى عهد عتيق
2-11- اپوكريفاى عهد عتيق
13- عقايد و احكام مذهبى
1-13- خدا در يهوديت
14- طهور انبيا
15- حكومت بنى اسرائيل
16- اسارت بابل
17- تجديد معبد
18- پيدايش كنيسه
19- تاءثير عقايد مزديسنى و فرهنگ پارسى
20- اعياد يهود
21- فرقه هاى يهودى
1-21- فريسيان
2-21- صدوقيان
3-21- سامريان
4-21- اسنيان
5-21- قانويان
6-21- قارئون
7-21- دونمه
22- انتظار ظهور مسيحا
23- غلبه روميان و انقراض يهود
24- ويرانى اورشليم و آوارگى يهود
25- تلمود
26- قبالا
27- يهوديت در اروپا
28- يهوديت در عصر جديد
29- پيدايش صهيونيسم و تاءسيس دولت اسرائيل
كتابنامه
8- مسيحيت
1- عصر ظهور عيسى (ع )
2- پيشگويى ظهور عيسى (ع )
3- سرگذشت عيسى (ع )
4- يحياى تعميد دهنده
5- قيام عيسى (ع )
6- عيساى انقلابى
1-6- نفوذ در تشكيلات دشمن
2-6- تعميد در خون
3-6- صليب شهادت
4-6- شمشير به جاى سلامت
5-6- دعوت به دفاع مسلحانه
6-6- تحقير پادشاه
7-6- خدا و قيصر
8-6- ستيز با دين به دنيا فروشان
9-6- نمايش قدرت
10-6- تكميل تورات
8- پايه گذارى كليسا
9- كتاب مقدس
1-9- اناجيل
2-9- اعمال رسولان
3-9- نامه هاى رسولان
4-9- مكاشفه
10- اعتبار كتاب مقدس
1-10- ديدگاه كليسا
2-10- ديدگاه دانشمندان بى طرف
3-10- ديدگاه مسلمانان
11- قرآن مجيد و مساءله تحريف
12- اعتقادات
1-12- ريشه ها
2-12- خدا، خداوند و پسر خدا
3-12- تثليث
4-12- فدا
13- هفت آيين مقدس
1-13- تعميد
2-13- تاييد (يا تثبيت ايمان )
3-13- ازدواج مسيحى
4-13- دستگذارى ، يا درجات مقدس روحانيت
5-13- اعتراف
6-13- تدهين (ماليدن روغن مقدس به بيماران )
7-13- عشاى ربانى
14- علل انتشار مسيحيت
15- بروز اختلافات كلامى
16- مسيحيت در روم
17- جدايى در كليسا
18- امپراطورى مقدس
19- رهبانيت
20- اصلاح مذهبى
1-20- شورشهاى قديمتر
2-20- مارتين لوتر
3-20- مصلحان ديگر
4-20- اصلاح در انگلستان
5-20- اصلاح متقابل
6-20- واكنش كليساى ارتدوكس
7-20- شوراى واتيكانى دوم
21- فرقه مسيحى
1-21- كليساى كاتوليك
2-21- كليساى ارتدوكس
3-21- كليساهاى پروتستان
22- دين مسيح در عصر حاضر
كتابنامه
9- عرب قبل از اسلام
1- ديانت اعراب عصر جاهليت
2- خدايان اعراب
3- ايمان به الله
4- ارواح آزار دهنده
5- صابيان
6- عقايد و آراى صابيان
كتابنامه