تماس با ما

|

نشریه گوهر معرفت

|

کتابخانه

|

گزارش تصویری

|

مقالات

|

خبرها

|

صفحه اصلی

 

   ویژه برنامه فناوری هسته ای با حضور خانواده شهید احمدی روشن و سخنرانی دکتر متفکر آزاد ، جامعه اسلامی دانشجویان ایلام و مشارکت دفتر نهاد استانی ایلام |  ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷  
 

 ویژه برنامه فناوری هسته ای با حضور خانواده شهید احمدی روشن و سخنرانی دکتر متفکر آزاد ، جامعه اسلامی دانشجویان ایلام و مشارکت دفتر نهاد استانی ایلام

1

 

 ویژه برنامه فناوری هسته ای با حضور خانواده شهید احمدی روشن و سخنرانی دکتر متفکر آزاد ، جامعه اسلامی دانشجویان ایلام و مشارکت دفتر نهاد استانی ایلام

2

 

 ویژه برنامه فناوری هسته ای با حضور خانواده شهید احمدی روشن و سخنرانی دکتر متفکر آزاد ، جامعه اسلامی دانشجویان ایلام و مشارکت دفتر نهاد استانی ایلام

3

 

 ویژه برنامه فناوری هسته ای با حضور خانواده شهید احمدی روشن و سخنرانی دکتر متفکر آزاد ، جامعه اسلامی دانشجویان ایلام و مشارکت دفتر نهاد استانی ایلام

5

 

 ویژه برنامه فناوری هسته ای با حضور خانواده شهید احمدی روشن و سخنرانی دکتر متفکر آزاد ، جامعه اسلامی دانشجویان ایلام و مشارکت دفتر نهاد استانی ایلام

6