تماس با ما

|

نشریه گوهر معرفت

|

کتابخانه

|

گزارش تصویری

|

مقالات

|

خبرها

|

صفحه اصلی

 

   برگزاری جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه ایلام با حضور اعضای شورای هم اندیشی |  ۱۴ بهمن ۱۳۹۶  
 

 برگزاری جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه ایلام با حضور اعضای شورای هم اندیشی

1

 

 برگزاری جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه ایلام با حضور اعضای شورای هم اندیشی

2

 

 برگزاری جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه ایلام با حضور اعضای شورای هم اندیشی

3

 

 برگزاری جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه ایلام با حضور اعضای شورای هم اندیشی

4

 

 برگزاری جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه ایلام با حضور اعضای شورای هم اندیشی

5

 

 برگزاری جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه ایلام با حضور اعضای شورای هم اندیشی

6