تماس با ما

|

نشریه گوهر معرفت

|

کتابخانه

|

گزارش تصویری

|

مقالات

|

خبرها

|

صفحه اصلی

 

   برگزاری محفل انس با قرآن در آمفی آیت الله حیدری دانشگاه ایلام |  ۸ آذر ۱۳۹۶  
 

 برگزاری محفل انس با قرآن در آمفی آیت الله حیدری دانشگاه ایلام

1

 

 برگزاری محفل انس با قرآن در آمفی آیت الله حیدری دانشگاه ایلام

2

 

 برگزاری محفل انس با قرآن در آمفی آیت الله حیدری دانشگاه ایلام

3

 

 برگزاری محفل انس با قرآن در آمفی آیت الله حیدری دانشگاه ایلام

4

 

 برگزاری محفل انس با قرآن در آمفی آیت الله حیدری دانشگاه ایلام

5

 

 برگزاری محفل انس با قرآن در آمفی آیت الله حیدری دانشگاه ایلام

6

 

 برگزاری محفل انس با قرآن در آمفی آیت الله حیدری دانشگاه ایلام

7