تماس با ما

|

نشریه گوهر معرفت

|

کتابخانه

|

گزارش تصویری

|

مقالات

|

خبرها

|

صفحه اصلی

 

   برگزاری دوره دانش افزایی اساتید با موضوع اصول تعلیم و تربیت و معرفت شناسی با حضور دکتر باقری و دکتر افتخاری |  ۲۵ شهريور ۱۳۹۴  
 

 برگزاری دوره دانش افزایی اساتید با موضوع اصول تعلیم و تربیت و معرفت شناسی با حضور دکتر باقری و دکتر افتخاری

1

 

 برگزاری دوره دانش افزایی اساتید با موضوع اصول تعلیم و تربیت و معرفت شناسی با حضور دکتر باقری و دکتر افتخاری

2

 

 برگزاری دوره دانش افزایی اساتید با موضوع اصول تعلیم و تربیت و معرفت شناسی با حضور دکتر باقری و دکتر افتخاری

3

 

 برگزاری دوره دانش افزایی اساتید با موضوع اصول تعلیم و تربیت و معرفت شناسی با حضور دکتر باقری و دکتر افتخاری

4

 

 برگزاری دوره دانش افزایی اساتید با موضوع اصول تعلیم و تربیت و معرفت شناسی با حضور دکتر باقری و دکتر افتخاری

5

 

 برگزاری دوره دانش افزایی اساتید با موضوع اصول تعلیم و تربیت و معرفت شناسی با حضور دکتر باقری و دکتر افتخاری

6

 

 برگزاری دوره دانش افزایی اساتید با موضوع اصول تعلیم و تربیت و معرفت شناسی با حضور دکتر باقری و دکتر افتخاری

7