تماس با ما

|

نشریه گوهر معرفت

|

کتابخانه

|

گزارش تصویری

|

مقالات

|

خبرها

|

صفحه اصلی

 

   جلسه اختتامیه طرح ضیافت اساتید با حضور استاد قرائتی در حرم مطهر امام رضا(ع) |  ۱۹ شهريور ۱۳۹۱  
 

 جلسه اختتامیه طرح ضیافت اساتید با حضور استاد قرائتی در حرم مطهر امام رضا(ع)

1

 

 جلسه اختتامیه طرح ضیافت اساتید با حضور استاد قرائتی در حرم مطهر امام رضا(ع)

2

 

 جلسه اختتامیه طرح ضیافت اساتید با حضور استاد قرائتی در حرم مطهر امام رضا(ع)

3

 

 جلسه اختتامیه طرح ضیافت اساتید با حضور استاد قرائتی در حرم مطهر امام رضا(ع)

4

 

 جلسه اختتامیه طرح ضیافت اساتید با حضور استاد قرائتی در حرم مطهر امام رضا(ع)

5

 

 جلسه اختتامیه طرح ضیافت اساتید با حضور استاد قرائتی در حرم مطهر امام رضا(ع)

6

 

 جلسه اختتامیه طرح ضیافت اساتید با حضور استاد قرائتی در حرم مطهر امام رضا(ع)

7

 

 جلسه اختتامیه طرح ضیافت اساتید با حضور استاد قرائتی در حرم مطهر امام رضا(ع)

8

 

 جلسه اختتامیه طرح ضیافت اساتید با حضور استاد قرائتی در حرم مطهر امام رضا(ع)

9

 

 جلسه اختتامیه طرح ضیافت اساتید با حضور استاد قرائتی در حرم مطهر امام رضا(ع)

10

 

 جلسه اختتامیه طرح ضیافت اساتید با حضور استاد قرائتی در حرم مطهر امام رضا(ع)

11